Nie można mówić o jakiejkolwiek modernizacji jeżeli podstawowe SYSTEMY PLACÓWKI ZOZ nie są na odpowiednim poziomie sprawności !!!

 

*********

_____________________________

 

 

Etapy modernizacji:

                             I - wstępny,

                            IIprzygotowawczy,

                           III - realizacyjny,

                           IV - dostosowawczy,

                            V - eksploatacyjny

 

*********

_____________________________

 

 

Modernizacja, do której zmusza Zakłady Opieki Zdrowotnej w Polsce postęp technologiczny oraz Ministerstwo Zdrowia to proces dosyć skomplikowany polegający na umiejętności generowania miarodajnych  informacji oraz danych (potrzeby, stan faktyczny), ich prawidłowego rozumienia i analizy, rozważnego planowania oraz skrupulatnego i bezpiecznego prowadzenia wdrożeń, wykonaniu działań asekuracyjnych i zabezpieczających.

Placówka podejmująca taki trud musi wykazać się determinacją oraz powinna najlepiej podjąć współpracę z fachowcami, którzy znają się na zagadnieniach i strukturze działań, aby proces przebiegł sprawnie i tanio.

Efektywna modernizacja powinna dotyczyć wszystkich obszarów odpowiedzialnych za tworzenie i obrót informacją oraz danymi i polegać na takim technologicznym podniesieniu sprawności poszczególnych systemów składowych ZOZ-u, które razem z wyszkolonym i kompetentnym personelem dadzą całościowe użyteczne i sprawnie działające narzędzie zdolne współpracować z systemami zewnętrznymi. Musi w łatwy oraz skrupulatny sposób monitorować funkcjonowanie placówki, a przy tym nie może zapominać o rozliczaniu świadczeń (JGP) oraz planowaniu i zarządzaniu placówką.

Z naszego doświadczenia bardzo jasno wynika, że proces modernizacji trzeba podzielić na dwa poziomy właściwe:


                  1.
poziom zerowy (wyjściowy)
                      oraz
                  2.
poziom docelowy

Poziom zerowy (wyjściowy)
pozwala podnieść sprawność infrastruktury oraz ważnych 
                         systemów placówki do takiego poziomu nowoczesności technologicznej i
                         proceduralno-formalnej, który pozwoli jej na dowolne kształtowanie (w
                         czasie i środkach finansowych) zakresu oraz funkcjonowania placówki
                         obecnie, ale przede wszystkim w przyszłości (kompatybilność z
                         systemami w przyszłości). Na tym etapie następuje szacowanie,
                         planowanie i ustalanie kierunku działań oraz wyznacza się cele.


Poziom docelowy ma za zadanie instalację (wiele instalacji w zależności od dostępności
                         na rynku nowych systemów oraz korzystniejszych dostawców) systemów
                         zarządzania oraz wsparcia i wymiany oraz magazynowania danych
                         (platformy oprogramowaniowe) w zależności od bieżących potrzeb oraz
                         planowanych profili działalności. 


UWAGA!
1. Nie można instalować ani planować instalacji jakichkolwiek zaawansowanych systemów
    bez osiągnięcia odpowiedniego
poziomu ZEROWEGO (WYJŚCIOWEGO) placówki.


2. Aby przeprowadzić proces modernizacji sprawnie i tanio należy powołać kompetentnego 
    koordynatora procesu modernizacji, w odpowiedni sposób go umocować oraz ustalić
    formę oraz zakres działań.


3. Brak odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia osób przeprowadzających
    modernizację  zwiększa ryzyko niepowodzenia oraz powstania problemów finansowych.

4. Modernizacja nie musi być realizowana od razu w całości, może być realizowana
    etapami. Jednak musi mieć charakter całościowy, przemyślany i skrupulatny.


Honest Technology Clutch
z powodzeniem zrealizowała konkretne procesy modernizacji, na różnym poziomie i przymierza się do kolejnych. Oto przykłady:

1.
  SZP ZOZ Szpital powiatowy: 400 łóżek, 4 zakłady, 12 oddziałów oraz blisko 1100

     pracowników. Zostały wymienione komputery, system telefoniczny  łącznie z centralą i

     systemem telefonii bezprzewodowej, dopasowani dostawcy łącza wyjęcia
     zewnętrznego i zapewnione bezpieczeństwo strategiczne, uruchomiony system
     administracji danymi osobowymi, zakupione i zainstalowane oraz wdrożone
     oprogramowanie w części szarej oraz białej, wymieniona i stworzona sieć strukturalna
     IT. Szpital zaoszczędził wymierne kwoty i obecnie posiada wszystko czego potrzebuje
     do dopasowania się do potrzeb i wymogów Ministerstwa Zdrowia przewidzianych na
     2014 rok.


2.
  SZP ZOZ Centrum Medyczne: 40 łóżek szpitalnych, jeden oddział wewnętrzny, diagnostyka

     obrazowa, laboratorium, pogotowie i kolumna transportowa, Przychodnia specjalistyczna z 18

     specjalnościami plus rehabilitacja. Został wymieniony system telekomunikacyjny w zakresie

     łącz zewnętrznych (zamiana na łącza cyfrowe), centrali telekomunikacyjnej, aparatów, łączy

     wewnętrznych, zainstalowany system komunikacji bezprzewodowej, zainstalowane

     pomieszczenie IT oraz system sieci oparty na światłowodach, zdiagnozowany system ADO i

     poczynione zalecenia, zaplanowany i zaprojektowany system monitoringu i nadzoru oraz

     instalacji platformy oprogramowaniowej do kompleksowej obsługi Centrum.

Dodatkowo zostały unormowane i wyjaśnione na korzyść Placówek: formalne aspekty współpracy z dostawcami usług telekomunikacyjnych, zaoszczędzone zostały wymierne kwoty środków finansowych, optymalizacja kosztów korzystania z usług telekomunikacyjnych, a także przetworzone Umowy i wskazane miejsca koniecznej ingerencji dyrekcji.

Modernizacji nie należy się obawiać, trzeba tylko do niej podejść bez dawnych uprzedzeń oraz zrozumieć, że TANIEJ i BEZPIECZNIEJ jest wykorzystać do tego celu fachowców.

Zawsze chętnie służymy radą i pomocą oraz jesteśmy gotowi sprostać Państwa wymaganiom


Zapraszamy do współpracy

HonesTCluch GmbH

____________________________

   
           
   
Modernizacja to nie tylko urządzenia i oprogramowanie, to przede wszystkim Personel i zmiana
jego sposobu myślenia oraz postrzegania
     
         
 
Za modernizację udaną, można uznać stan, w którym Personel placówki  przedstawia swoje uwagi
(najlepiej krytyczne)
na temat funkcjonowania oprogramowania oraz
zgłasza potrzeby i żądania wobec niego

                                             HTC GmbH
   
       
           

Podejmujemy się KOORDYNACJI:
1.
Pełnej Modernizacji Wszystkich Systemów lub
  2. Częściowej Modernizacji Wybranych Systemów